Co nám tají politici, najdete v registru oznámení

Čvn 26, 2014
1210 přečtení

Je váš radní ve střetu zájmů? Zjistěte si to!

petr ostadal1Petr Ošťádal

S blížícími se volbami budeme všichni podrobováni masáži mozku o různé intenzitě. Budeme čelit rafinovanostem mediálních kampaní, budeme přesvědčováni o dobrých úmyslech. Nečekejte na to, co vám někdo podsune pod nos. Shromážděte si informace sami a udělejte si vlastní názor. Zvládnete to i z pohodlí vašeho domova a zdarma.

Registr oznámení

Možná jste někdy na internetových stránkách vaší obce narazili na odkaz „REGISTR OZNÁMENÍ“. Velmi zjednodušeně řečeno, v registru jsou od roku 2007 shromažďována čestná prohlášení veřejných funkcionářů o činnostech, majetku, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. V menších obcích je v registru většinou pouze čestné prohlášení starosty.

Z rejstříku zjistíte, jestli veřejný funkcionář

  • podnikal nebo byl společníkem nebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost
  • byl statutárním orgánem nebo členem statuárního orgánu, členem řídícího, kontrolního nebo dozorčího orgánu právnické osoby provozující podnikatelskou činnost
  • vykonával jinou činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo poměru, v němž působil jako funkcionář.
  • nabyl vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem (vlastník, spoluvlastník)
  • nabyl vlastnická práva k movitým věcem, jejichž souhrnná cena přesáhla 500 000 Kč
  • nabyl cenné papíry nebo práva s nimi spojená
  • nabyl jiný podíl v obchodní společnosti
  • získal peněžité příjmy, majetkové výhody nebo dary, jejichž souhrnná výše přesáhla 100 000 Kč.
  • měl nesplacené finanční závazky větší než 100 000 Kč.

Registr je v případě zastupitelstva obce či města veden přímo na obecním, městském úřadě nebo magistrátu.

Vedením je pověřen většinou tajemník úřadu nebo starosta. Registr existuje samozřejmě i na vyšších úrovních, tedy v Poslanecké sněmovně, Senátu, ministerstvech, ČNB…

Nás v tomto okamžiku zajímá komunální politika, a tedy Registr na obecním úřadě nebo magistrátu. Do tohoto rejstříku zasílají čestná prohlášení uvolnění zastupitelé obcí, starosta (primátor), místostarosta, členové rady města či obce a takzvaná vedoucí úředníci.

Evidenčním orgánem je na úrovni obce většinou tajemník nebo starosta. Výše uvedení veřejní funkcionáři jsou povinni jedenkrát ročně do tohoto registru podat čestné prohlášení, ve kterém pravdivě uvedou, jaké zastávali v minulém období funkce, jaký během výkonu funkce nabyli majetek, jaké měli příjmy, dary či závazky.

Jak na to?

Nahlédnout do registru můžete v listinné podobě nebo přes internet. Pohodlnější je druhá možnost. V obou případech je třeba vyplnit jednoduchý formulář. Formulář s dá stáhnut buď na stránkách konkrétní obce pod odkazem „registr oznámení“ nebo je ke stažení na http://www.obec.cz/registroznameni/html/Registr_oznameni-zadost_o_nahlednuti.rtf .

Vyplněný formulář můžete odnést buď osobně nebo odeslat e-mailem na podatelnu obecního či městského úřadu. Podle schopností a znalostí pověřeného úředníka obce obdržíte do několika dnů přístupové údaje, tedy jméno a heslo.

Důležité je, že přístupové údaje ani žádné skutečnosti z Registru oznámení nesmíte sdělit jiné osobě. Debaty u piva o tom, kolik pan radní bere v dozorčí radě, jestli má hypotéku a jestli dostal darem zlatou cihlu, nejsou na místě.

Přístup do rejstříku Magistrátu města Prostějova http://prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/registr-oznameni/

Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se na obecním nebo jiném úřadě objevíte s papírem nadepsaným „ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO REGISTRU OZNÁMENÍ podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů“, většinou způsobíte paniku a zájem o vaši osobu.

Ani samotní úředníci často netuší, že něco jako Registr na jejich úřadě existuje. Zděšení je umocněno tím, že se nemusíte nikomu zpovídat, po čem vlastně pátráte.

Abych zjistil, jak je přístup do Registru využíván, podal jsem v minulém roce žádost o přístup do Registru na obecních úřadech ve Smržicích, Lipníku nad Bečvou, Mostkovicích, Prostějově, Určicích, Plumlově a Krumsíně.

Svoji žádost jsem doručil na úřad vždy osobně. S absolutně nejrychlejší reakcí jsem se setkal v Určicích. Přístupové údaje jsem obdržel do hodiny. V Prostějově do druhého dne. V ostatních případech došlo k větším či menším průtahům. Ty se dají v případě menších obcí chápat, neboť žádost o přístup do Registru vyřizují většinou jednou za dva roky.

Mezi řádky

Rejstřík může na svých stránkách provozovat obec sama nebo je Rejstřík provozován za úplatu externí firmou. Většinou se po zadání vstupních údajů dostanete přímo k jednotlivým čestným prohlášením veřejných funkcionářů. Ta si můžete stáhnout do počítače a zkoumat.

Už to, jakým způsobem je veden rejstřík na vašem obecním či městském úřadě, vám může poskytnout obrázek o tom, jestli je úřad k občanovi „otevřený“. Existují i obce, které se snaží občana od zkoumání odradit. Například tím, že musíte před stažením každého dokumentu vyplnit šestnáct různých znaků do šestnácti samostatných políček formuláře.

Dokument je nečitelný, proložený vodoznakem a do počítače ho stáhnout nelze. Takový přístup vás přiměje k zamyšlení, zda někomu nešlapete na kuří oko. Nenechte se odradit a vytrvejte ve svém úsilí! Případné nesrovnalosti a vady můžete oznámit tomu, kdo Rejstřík vede a ten by měl chybu napravit.

 

Vložit komentář