Radnice čelí další vlně petic

Čvc 3, 2015
2409 přečtení

Jedna protestuje proti prodávání soch a druhá proti plánovanému bourání jezdeckých kasáren

David Sekanina

Repro: Emil Adamec

Prostějov – Nesouhlasíme s nekulturním přístupem zastupitelů města! Žádáme, aby bylo upuštěno od záměru demolice historické budovy bývalých Jezdeckých kasáren.

Radnice je vlastně pod trvalou palbou nějakých petic. Přicházejí průběžně a především v souvislosti s tím, jaké kroky vedení města zrovna podniká. Cynik by řekl, že je naštěstí stačí brát na vědomí.

Sochy a kasárna

Aktuálně jsou naštvaní sochaři, jejichž sochy chtějí radní prodat, přestože je dostali darem a darované věci se přece neprodávají. Daru by si člověk měl vážit. Samospráva si ovšem dobré šedesátky dřevěných plastik z mezinárodních sympozií Hany Wichterlové příliš nevážila a většinu z nich nechala dojít na pokraj, část z nich až za okraj zkázy. Dvojnásob smutné je, že petice vlastně žádá zachování něčeho, co nikdy pořádně ani neexistovalo. (petice níže)

Pak tu máme naštvané občany, kterým se zdá, že je barbarské bourat historickou památku v relativně dobrém stavu, jen abychom získali lukrativní pozemek. Další petice za zachování ohrožené stavby. Tentokrát jezdeckých kasáren. Úzce souvisí se zřejmě nejznámější ignorovanou peticí za zachování Kaska – Společenského domu. Dva a půl tisíce podpisů nemělo dostatečnou váhu. (petice níže)

Petice žádající pojmenování náměstí po Václavu Havlovi měla alespoň chvíli pokračování v internetové anketě na městském webu. Uvedená sice předpojatými slovy, ale jiné petiční apely takové štěstí neměly a nemají.

Na podatelnu v posledních letech přišly petice za záchranu městské tržnice, za zprůjezdnění Kravařovy ulice, na podporu založení církevní školy, pro a proti existenci Disko clubu a na nějakou důležitou jsem jistě ještě zapomněl.

Jak to funguje?

Takto zní úřední definice: Peticí se rozumí písemné podání, obsahující žádost, návrh, nebo stížnost, kterou se fyzické a právnické osoby obracejí na orgány města Prostějova ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti těchto orgánů.

Podle zákona musí být petice vyřízena „hospodárně“ a „bezodkladně“ do třiceti dnů od doručení. Primátor může lhůtu zdvojnásobit.

„Pokud je petice podepsána alespoň půl procentem občanů Prostějova a z obsahu petice vyplývá, že se podatel domáhá projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem, předloží ji primátor těmto orgánům tak, aby byla projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, nejpozději do 90 dnů.“

I to je dobré vědět.

 

Petice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Zachraňte mezinárodní sochařský park v Prostějově!!!

V Hongkongu dne 27. 6. 2015

Nesouhlasíme s rozhodnutím Rady města Prostějova č. 5520 ze dne 26. 5. 2015 o odstranění, prodeji a likvidaci sochařských děl z parku Smetanovy Sady, zveřejněném na webových stránkách města.

Nesouhlasíme s nekulturním přístupem zastupitelů města, s neudržováním, odstraněním, odprodejem nebo likvidací 33 kusů dřevěných soch vytvořených na mezinárodních sochařských sympóziích Hany Wichterlové v Prostějově. Sochy byly darovány městu významnými českými a zahraničními sochaři, za předpokladu, že město je bude udržovat. Sochy jsou součástí mezinárodního sochařského parku a jejich umělecká hodnota je odhadnuta na 10 miliónů Kč.

Nesouhlasíme se způsobem jak se sochami a dalším majetkem města představitelé města Prostějova nakládají. Mezinárodní ohlas prostějovských sochařských sympózií, patřící mezi absolutní českou špičku je důkazem mnohem většího respektu k dílům mezinárodně uznávaných sochařů.

Žádáme, aby všechna umělecká díla vytvořená v rámci sympozií byla neprodleně vrácena na svá původní místa ve Smetanových sadech, byla řádně ošetřena a zrestaurována.

Sochařský park v Prostějově je kulturním dědictvím mezinárodního významu.

Za petiční výbor:

MgA. Emil Adamec, A8, 1/F Wing Hin Factory Building 31-33 Ng Fong Street, Sam Po Kong, Hong Kong

Petiční výbor: MgA. Emil Adamec, Bc. Věra Racková, Mgr. Dagmar Sofie Molinová

 

 

Petice

Dle zákona č. 85/1990, o právu petičním

Za zachování a obnovu historického objektu Jezdeckých kasáren v Prostějově

Prostějov, dne 29. 6. 2015

My níže podepsaní občané statutárního města Prostějova žádáme, aby bylo upuštěno od záměru demolice historické budovy objektu bývalých Jezdeckých kasáren (dále jen JK) na ulici Jezdecká v Prostějově z následujících důvodů.

– objekt je přes pokročilou devastaci vnitřních prostor v dobrém stavebně technickém stavu a není nutné jej zdemolovat z technických důvodů. U žádné z konstrukcí nebylo zjištěno takové narušení, které by v současnosti hrozilo jejím zřícením (rozsáhlejší destrukcí)

– přestože vedení města zanedbalo údržbu hlavní budovy JK, ta dosud není staticky poškozena

– objekt je celkově využitelný, respektive rekonstruovatelný

– zbouráním bude nenávratně zničen objekt s nespornou historickou hodnotou, která se úzce váže k části historie našeho města

– vedení města dosud nepředložilo žádný reálný koncept využití lokality JK

– vedení města dosud nepředložilo žádnou finanční ani provozní studii využití lokality v případě zničení objektu JK

– nebyla dosud vyhlášená žádná regulérní architektonická soutěž podle ČKA na možnosti využití, která by z hlediska koncepce dávala dostatečný prostor pro širokou variabilitu návrhů. Byla prověřována pouze varianta se zadáním výstavby multifunkčního sálu a toto pojetí zadání je z hlediska nalezení optimálního využití prostoru nedostatečné, navíc umístění nového multifunkčního sálu v rezidenční čtvrti, mimo jádro města, je nevhodná . Existuje jistě daleko širší škála pro možnosti využití lokality

– informace vedení města o stavu objektu a možnostech jeho řešení jsou podávány tendenčně a jednostranně (vyjádření Ing. Peichla v periodiku PV)

– vedení města neumožnilo žádnou odbornou diskusi, dokonce zabránilo občanům vyjádřit se k záležitosti JK a jejímu řešení na jednání zastupitelstva dne 8.6.2015

– vedeni města v tisku znevažuje různá vyjádření odborníků k problematice aniž by s nimi vedlo skutečnou a věcnou diskusi se snahou nalézt nejlepší řešení

– vedení města nepřihlíží k řešení podobných záležitostí v jiných městech. To je škoda, protože to může dát cenné momenty inspirace k využití a zachování historických stavebních hodnot v našem městě

– celý způsob a postup řešení problému ze strany vedení města vzbuzuje pochybnosti o nestranném postupu.

Petiční výbor:

Jiří Zakopal, Domamyslická 8/61, 798 01 Prostějov

Ing. Markéta Novotná, Bezručovo náměstí 508/4, 796 01 Prostějov

Jan Walla, J. Kučery 22, 796 01 Prostějov

Zastupovat petiční výbor při jednáních se státními a místními orgány je oprávněn kterýkoli člen petičního výboru

Vložit komentář